ข้อความต้อนรับจากประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

ขอต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขันและผู้สนใจทุกท่านสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์งดงาม อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หากจะกล่าวถึงการแข่งขันทางวิชาการ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สำคัญระดับโลกซึ่งหลายคนจะต้องนึกถึง โดยเฉพาะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นสนามแข่งที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกจึงมุ่งหวังที่จะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อวัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับผู้เข้าร่วมแข่งขันจากนับร้อยประเทศทั่วโลก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีร่วมกันกับนานาประเทศ โดยจะกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และต้องการพัฒนาตนให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ที่มีคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน สุดท้ายนี้ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจ มิตรภาพ และความทรงจำที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทลประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ข้อความต้อนรับจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ (IMO 2015) นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งเราหวังว่าจะทำหน้าที่เจ้าภาพได้ดี สมกับที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้

การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นอกจากจะเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นศรีแก่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาและยังรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้ เชียงใหม่เป็นเมืองที่ร่ำรวยวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งผมหวังว่าท่านจะมีโอกาสได้สัมผัสด้วยตัวเองในช่วงที่มาร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นการนำเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษจากประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกมาร่วมการแข่งขันฉันมิตร ซึ่งการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศบนเวทีนานาชาติเช่นนี้เป็นอภิสิทธิ์ที่น้อยคนจะได้รับ ผมจึงขอแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน IMO 2015 ด้วยความสามารถอย่างแท้จริง เราต่างทราบกันดีแล้วว่าคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่นานาประการ นักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ผู้ปราดเปรื่องเช่นผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจึงเป็นความหวังและอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นไม่ว่าผลของการแข่งขันจะออกมาอย่างไร ก็ขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าของประสบการณ์ครั้งนี้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นต่อไป

ในท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะบุคคลและองค์กรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้การจัดการแข่งขัน IMO 2015 เป็นจริงขึ้นมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพร่วม ซึ่งได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตลอดจนคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอยู่เบื้องหลังมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อให้การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรที่เดินทางร่วมคณะมา ผมขอให้ทุกคนประสบผลดีในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ และขอให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการมาเยือนเชียงใหม่ครับ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่